Competitie reglement

ALGEMENE BEPALINGEN


a. Het speelseizoen start in september en eindigt in mei.
b. De speelavond is vastgesteld op maandag, aanvang om 19.30 uur. Afwijkingen hiervan worden tenminste een week van tevoren bekend gemaakt.
c. Alle paren dienen om 19.25 uur in de speelruimte aanwezig te zijn, hun loopbriefje bij de wedstrijdleider af te halen en aan hun eerste tafel op de juiste plaatsen te gaan zitten.
d. Men mag met het wassen van de kaarten beginnen als er tenminste één speler van elk partnership aan tafel aanwezig is.
De speler die op de noord-plaats zit gedraagt zich als gastheer/vrouw van de tafel.
e. De spelers die op de noord en oost plaats zitten controleren  of
– de juiste partnerships aan de juiste tafel in de juiste windrichting zitten.
– de juiste spellen op tafel liggen.
Deze controle kan men doen aan de hand van het loopbriefje.

DE COMPETITIE

a. De competitie staat onder leiding van de wedstrijdleider.
b. De wedstrijdleider stelt, in overleg met het bestuur, een competitie rooster samen voor elk verenigingsjaar.
c. Elk competitierooster bestaat uit een aantal competities, eventueel aangevuld met drives.
d. Elke competitie bestaat uit tenminste vijf of zes speelavonden,
indien nodig kan hiervan worden afgeweken.
e. De wedstrijdleider stelt de indeling en het te spelen systeem vast.
f. De wedstrijdleider deelt elke speelavond de paren in.
g. Gedurende een competitie speelt men met dezelfde partner. De samenstelling van een speelpaar dient bij aanvang van de competitie bekend te zijn bij de wedstrijdleider.
h. Bij promoveren gaan de drie hoogst geplaatste paren over naar de volgende hogere lijn. Bij degraderen gaan evenzo de drie laagst geplaatste paren over naar de volgende lagere lijn.
i. Indien door mutaties in het ledenbestand een evenwichtige verdeling van het aantal paren over de lijnen  wordt verstoord, kunnen iIndien noodzakelijk, meerdere paren promoveren.
j. Een paar of half paar dat geen 4 competitieavonden heeft gespeeld, kan niet promoveren. Een half paar dat met een invaller speelt, moet zich in de lijn handhaven.
k. Een voor de lopende competitie opgegeven paar behoort die competitie uit te spelen. Mocht één van beide partners weigeren hieraan te voldoen, dan behoudt de ander het recht om die competitie met een invaller uit te spelen. Het lid, dat weigert met zijn ingeschreven partner de lopende competitie uit te spelen is niet gerechtigd als invaller te fungeren in die bewuste lijn.
l. De partner die contractbreuk heeft gepleegd mag de volgende competitie weer deelnemen met een nieuwe partner, maar wordt ingedeeld in een lagere lijn.
m. Leden die reeds lid zijn en gaan spelen met een nieuw lid, worden 1 lijn lager ingedeeld.
n. Bij partnerwisseling in dezelfde lijn blijven de betreffende spelers in dezelfde lijn spelen. Bij partnerwisseling in verschillende lijnen, start men in de lijn van de laagst geklasseerde speler.
o. Nieuwe leden worden altijd bij het begin van een competitie ingedeeld in de laagste lijn.
p Spelers, die bij aanvang van een nieuwe competitie gedurende een periode van tenminste een jaar niet aan de competitie hebben deelgenomen, verliezen hun aanspraak op behoud van hun laatst behaalde klassering.

BIEDEN, SPELEN EN NOTEREN

a. Voordat men de kaarten bekijkt dient men eerst te tellen of men dertien kaarten heeft.
b.Openingsbieding is niet aan beperkingen gebonden.
c. Als u conventies speelt, moet uw partner dat allerteren en uitleg geven aan de tegenstanders wat dat bod betekent.
d. Een foutief bod mag niet hersteld worden zonder goed vinden van de tegenpartij.
e. De speler die uitkomt (de speler links van de leider) legt de uitkomstkaart omgekeerd op tafel en vraagt aan zijn partner toestemming om de kaart om te draaien. (Dit ter voorkoming van foutief uitkomen)
f. Een kaart wordt beschouwd als gespeeld op het moment dat alle spelers aan tafel deze hebben gezien. Een eenmaal uitgespeelde kaart mag niet terug genomen worden.
g. De leider mag zijn laatst gespeelde kaart nog terug kijken zolang als er geen nieuwe kaart op tafel ligt.
h. De leider mag vragen alle laatst gespeelde kaarten terug te zien zolang zijn eigen laatste kaart niet volledig is omgedraaid.
i. Na het spel tellen beide partijen het aantal behaalde slagen en stellen het resultaat vast.
j. Noord vult de bridgemate in volgens de regels en oost controleert het. Indien niet correct ingevoerd raadpleegt men de wedstrijdleider
k. De dummy mag tijdens het afspelen geen verbale of non-verbale aanwijzigingen geven aan zijn partner.
l. Per speelavond mag een spel worden nagespeeld.
m. Alle spelers aan een tafel zijn er verantwoordelijk voor dat de spellen in de juiste windrichting in de boards worden terug gestoken. Men schudt de kaarten en telt ook de kaarten na om er zeker van te zijn dat het er 13 zijn. Om vergissingen in deze te voorkomen wordt aangeraden niet “na te kaarten”.

ARBITRAGE

a. Zodra door één der spelers de aandacht is gevestigd op enige onregelmatigheid dient de arbiter te worden ontboden, tenzij beide paren eenstemmig van oordeel zijn dat de geconstateerde onregelmatigheid geen invloed heeft op het resultaat van het te spelen of gespeeld wordende spel.
b. In geval van speltechnische geschillen, beslist de arbitrage.  Arbitrage geschiedt aan de hand van de daarvoor geldende reglementen.

VERHINDERING

a. Leden, die verhinderd zijn te spelen op een competitieavond dienen zich uiterlijk om 12.00 uur die dag af te melden bij de wedstrijdleider. Wanneer de wedstrijdleider niet bereikbaar is, dient men zich af te melden bij de voorzitter.
b. Afmeldingen i.v.m vakanties e.d dienen vooraf aan de wedstrijdleider te worden medegedeeld.
c. Is één van de spelers verhinderd, dan is een invaller toegestaan. Dit kan een lid van de vereniging of een bekende invaller of gastspeler zijn. Is een heel paar verhinderd, dan geldt dezelfde regel.
d. In geval van verhindering zorgt in eerste instantie de speler zelf voor een invaller of een invallend paar. Mocht dit niet lukken dan geeft men dit zo spoedig mogelijk –doch uiterlijk voor 12.00 uur van de betreffende speelavond- door aan de wedstrijdleider.
e. Indien er geen invallende paren beschikbaar zijn, zal er in de betreffende lijn met een stilzittafel gespeeld worden. Indien er in meerdere lijnen een stilzittafel ontstaat, kan de wedstrijdleiding beslissen het aantal stilzittafels tot een minimum te beperken door aanvulling vanuit de lagere lijnen door te voeren. Als aanvullend paar fungeert het paar dat in de totaal stand tot de avond van de aanvulling de score van 50% het dichtst benadert. Indien een paar door de wedstrijdleider wordt verzocht, in een andere lijn in te vallen, behoudt dit paar voor de eigen lijn de in de andere lijn behaalde score, met een maxium van 55%, en minium van 45%.
f. Indien men ruim van tevoren weet dat men op een bepaalde avond verhinderd is, wordt verwacht dat men dat op de absentielijst noteert.
g. Indien in twee partnerships, die in dezelfde lijn spelen, er een verhinderd is, kan de wedstrijdleider de twee overgebleven partnes samen laten spelen. Hun score zal voor de beide partnerships gelden.
h. Is men niet tijdig aanwezig op een speelavond, dan wordt geacht dat een te laat komend paar een gelijke score heeft behaald als het paar met de laagste score in die lijn van die competitieavond. (Bij overmacht kan contact worden opgenomen met de wedstrijdleider, welke hiervoor een passende oplossing probeert te vinden) Het (de) aanwezige paar (paren) waartegen de te laat komenden had(den) moeten spelen, krijgen een score van 50% voor de niet gespeelde spellen. Indien één persoon van een paar te laat komt en de wedstrijdleider heeft inmiddels een invaller gevonden, dan kan de te laat gekomen speler die competitieavond niet meer meespelen.

UITSLAGBEREKENING

a. Voor het berekenen van de uitslag van een speelavond wordt  het behaalde aantal punten omgerekend in procenten en, zo mogelijk, dezelfde avond bekendgemaakt.
Bekendmaking geschiedt mondeling en onder voorbehoud.
b. De wedstrijdleider zal de uitslag nogmaals controleren en de volgende speelavond ter inzage leggen.
c. Is een paar verhinderd en niet zorgt voor vervanging, dan krijgt dat paar voor die competitieavond 40%.
Zorgt men wel voor vervanging, dan krijgt men minimaal 45% en maximaal 55%
Een paar dat langdurig verhinderd is, kan niet meer dan 1 lijn degraderen.
d. Indien een paar zich niet af heeft gemeld, wordt de score 0 %.
e. Een combipaar uit dezelfde lijn krijgt zijn behaalde score.

CLUBKAMPIOEN

a. Clubkampioen kan men worden door:

 • 5 competities met de eigen partner te spelen
 • De 4 hoogste uitslagen van 5 speelavonden per competitie tellen mee.
 • De scores worden wekelijks door de wedstrijdleider, aan de hand van de scorekaarten, vastgesteld en iedere competitie ronde in een totaal ranglijst verwerkt. De resultaten van de volgende competitie ronde worden bij de vorige bijgeteld.

b. slemkampioen te worden dient men samen met de vaste partner slem uit te bieden en te maken. De scores worden wekelijks door de wedstrijdleider, aan de hand van de scorekaarten, vastgesteld en iedere competitieronde in een totaal ranglijst verwerkt. De resultaten van een volgende competitieronde, worden bij de vorige bijgeteld.
Per paar worden de volgende slempunten toegekend:

 • voor ieder geboden en gemaakt GROOT SLEM   7 punten
 • voor ieder geboden en gemaakt KLEIN SLEM +   1 overslag  6 punten
 • voor ieder geboden en gemaakt KLEIN SLEM      5 punten
 • 943Dit bericht:
 • 55744Totaal aantal bezoekers:
 • 49Bezoekers vandaag:
 • 55Bezoekers per dag:
 • 0Bezoekers nu online: