Huishoudelijk Reglement.

1 Speelavond

Maandagavond, aanvang om 19.30 uur.

Men dient om 19.25 uur in de zaal aanwezig te zijn.

2 Afwezigheid

a. vermelden op de abcentielijst, bij de juiste datum.

d. bij acute verhindering, dit melden bij de wedstrijdleider.

c. zelf zorgen voor een invaller en dit tijdig doorgeven aan de wedstrijdleider.

d. indien u echt niemand als invaller kunt vinden, dan kan uw vaste partner op die avond ook niet spelen tenzij de wedstrijdleider een invaller voor u kan inplannen.

3 consumptiebon

Bij het begin van de speelavond ontvangt elk paar een consumptiebon. Deze dient U aan het einde van de avond in te leveren aan de bar, per persoon worden minimaal 2 consumpties in rekening gebracht, ongeacht de afname.

4 Opruimen.

Aan het einde van de speelavond dient iedereen er voor te zorgen dat de spellen, de bridgemate en de placemats op de verzameltafel gelegd worden.

5 Bestuur.

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, wedstrijdleider en een vice voorzitter.

Bestuursleden worden door de Algemene Leden Vergadering uit de leden der vereniging gekozen

 De voorzitter wordt door de leden in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld.    

Aftreden van bestuursleden geschiedt eveneens op de Algemene Leden Vergadering. Jaarlijks treedt een bestuurslid af. 

Voorzitter en secretaris kunnen derhalve nooit samen aftreden.

De aftredende kan zich terstond herkiesbaar stellen

Kandidaatstelling nieuwe bestuursleden dient schriftelijk 14 dagen voor de A.L.V. te geschieden bij de secretaris.

6 Commisssies.

Voor bijzondere activiteiten kunnen door het bestuur commissies worden ingesteld.

Een kas commissie dient geformeerd te worden tijdens de A.L.V., zodat de penningmeester het afgelopen verenigingsjaar ged├ęchargeerd kan worden. Een kascommissie bestaat uit 2 personen.

7 Leden

Als gewoon lid kan iemand worden toegelaten die daartoe een verzoek bij de secretaris van de vereniging heeft ingediend.

Omtrent al of niet toelating van een lid beslist het bestuur.

Ereleden hoeven geen contributie meer te betalen.

8 Contributie.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de A.L.V.

Het contributiejaar loopt, na vaststellen van het bedrag tijdens de A.L.V., voor de periode tot de volgende A.L.V.

De contributie dient binnen en maand na vaststelling te zijn voldaan.

9 Vergaderen

1 keer per jaar een Algemene Leden Vergadering in het najaar.

Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af betreffende financieel en materieel beheer.

De voorzitter van het bestuur leidt de A.L.V.  Bij zijn afwezigheid wordt hij waargenomen door de vice voorzitter.

De secretaris notuleert. Bij zijn afwezigheid kan door een aangewezen lid worden genotuleerd.

De voorzitter stelt de data van de bestuursvergaderingen vast. Tijdens de bestuursvergadering wordt in gezamenlijk overleg de gang van zake in de vereniging besproken, de secretaris notuleert.

10 Attenties

Aan zieken wordt, indien bekend bij het bestuur, een kaart gestuurd.

Voor langdurig zieken en bijzondere gelegenheden beslist het bestuur t.a.v. de attentie en prijs daarvan.

11 Slotbepalingen

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, en in bijzondere gevallen, beslist het bestuur.

Dit reglement kan gewijzigd worden bij meerderheid van stemmen op een Algemene Leden Vergadering.

  • 526Dit bericht:
  • 55746Totaal aantal bezoekers:
  • 51Bezoekers vandaag:
  • 55Bezoekers per dag:
  • 1Bezoekers nu online: